logo

   ' '          | 

  |   EnglishΟ παρν Δικτυακς τπος www.kazantzakis-museum.gr αποτελε ιδιοκτησα του Ιδρματος «Μουσεο Νκου Καζαντζκη», Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικ, και προστατεεται απ τις διατξεις του Ν. 2121/93 περ πνευματικς ιδιοκτησας, πως εκστοτε ισχει. Ως αντικεμενο χει την προβολ των Συλλογν και δραστηριοττων του Ιδρματος και την εξυπηρτηση των ρθρων του καταστατικο για προβολ και διχυση του ργου του Νκου Καζαντζκη.

Ο επισκπτης/χρστης (εφεξς για λγους συντομας ο χρστης) του Δικτυακο τπου του Ιδρματος «Μουσεο Νκου Καζαντζκη» (εφεξς για λγους συντομας το δρυμα ) οφελει να διαβσει προσεκτικ τους ρους χρσης και τις προποθσεις που ακολουθον πριν απ την επσκεψη τη χρση των σελδων και των υπηρεσιν.

Οι κατωτρω ροι χρσης ισχουν για το σνολο του περιεχομνου και για ,τι γενικ περιλαμβνεται στις σελδες του Δικτυακο τπου. Το δρυμα δναται οιαδποτε χρονικ στιγμ να τροποποιε τους ρους χρσης και τις προποθσεις. Καμα τροποποηση των ρων αυτν δε θα λαμβνεται υπψη και δε θα αποτελε τμμα της συμφωνας αυτς, εν δεν χει διατυπωθε εγγρφως και δεν χει ενσωματωθε σε αυτ, στην ηλεκτρονικ της μορφ.

Ο χρστης οφελει κθε φορ να ελγχει για ενδεχμενες αλλαγς και εφσον εξακολουθε τη χρση εικζεται τι αποδχεται τους τροποποιημνους ρους και προποθσεις. Σε αντθετη περπτωση οφελει να απχει απ τη χρση/επσκεψη του Δικτυακο τπου.

Το παρν αποτελε τη συνολικ συμφωνα μεταξ του Ιδρματος και του χρστη του Δικτυακο τπου και των υπηρεσιν του και δε δεσμεει παρ μνο αυτν. Το δρυμα και ο χρστης διατηρον το δικαωμα να καταγγελουν οποτεδποτε μονομερς τη Σμβαση χρσης ετε μσω ηλεκτρονικο μηνματος (e-mail, info@kazantzakis-museum.gr) ετε με τηλεομοιοτυπα (fax, (0030) 2810 742232) με μεση ενργεια.

Υποχρεσεις και ευθνη χρστη

Ο χρστης του Δικτυακο τπου οφελει αφενς μεν να συμμορφνεται με τους καννες και τις διατξεις του Ελληνικο, Ευρωπακο και Διεθνος Δικαου και τη σχετικ νομοθεσα που διπει τις τηλεπικοινωνες, αφετρου δε να απχει απ κθε παρνομη και καταχρηστικ χρση του περιεχομνου και των υπηρεσιν του Δικτυακο τπου.

Απαγορεεται ρητ η υιοθτηση πρακτικν αθμιτου ανταγωνισμο λλων που αντκεινται στην NETIQUETTE (Κδικας Συμπεριφορς Χρηστν Internet: http://www.eeei.gr/odhgos/intro/nettique.htm). Οιαδποτε ζημα προκληθε στο Δικτυακ τπο στο Δκτυο γενικτερα απορρουσα απ την κακ αθμιτη χρση των σχετικν υπηρεσιν απ τον χρστη ανγεται στη σφαρα της αποκλειστικς του ευθνης.Σε περπτωση αποστολς ηλεκτρονικν μηνυμτων συμμετοχς σε ηλεκτρονικ forum στο Δικτυακ τπο του Ιδρματος θα πρπει:

Δικαιματα πνευματικς και βιομηχανικς ιδιοκτησας

Το σνολο του περιεχομνου του Δικτυακο τπου, συμπεριλαμβανομνων, ενδεικτικ, αλλ χι περιοριστικ, των κειμνων, ειδσεων, γραφικν, φωτογραφιν, σχεδιαγραμμτων, απεικονσεων, παρεχμενων υπηρεσιν και γενικ κθε εδους αρχεων αποτελε αντικεμενο πνευματικς ιδιοκτησας (copyright) και διπεται απ τις εθνικς και διεθνες διατξεις περ πνευματικς Ιδιοκτησας, με εξαρεση τα ρητς αναγνωρισμνα και αναφερμενα πνευματικ δικαιματα τρτων, συνεργατν και φορων.

Συνεπς, απαγορεεται ρητ η αναπαραγωγ, αναδημοσευση, αντιγραφ, αποθκευση, πληση, μετδοση, διανομ, κδοση, εκτλεση, «μεταφρτωση» (download), μετφραση, τροποποηση με οποιονδποτε τρπο, τμηματικ περιληπτικ χωρς τη ρητ προηγομενη γγραφη συνανεση του Ιδρματος.

Κατ' εξαρεση, επιτρπεται η μεμονωμνη αποθκευση και αντιγραφ τμημτων του περιεχομνου σε απλ προσωπικ υπολογιστ για αυστηρ προσωπικ χρση (ιδιωτικ μελτη ρευνα, εκπαιδευτικος σκοπος), χωρς πρθεση εμπορικς λλης εκμετλλευσης και πντα υπ την προπθεση της αναγραφς της πηγς προλευσς του, χωρς αυτ να σημανει καθ' οιονδποτε τρπο παραχρηση δικαιωμτων πνευματικς ιδιοκτησας.

Επσης, επιτρπεται η αναδημοσευση υλικο για λγους προβολς των γεγοντων και δραστηριοττων του Ιδρματος, με την προπθεση τι θα αναφρεται η πηγ και δεν θα θγονται δικαιματα πνευματικς ιδιοκτησας, δεν θα τροποποιονται, αλλοινονται διαγρφονται εμπορικ σματα.

,τι λλο περιλαμβνεται στις ηλεκτρονικς σελδες του Δικτυακο τπου και αποτελε κατοχυρωμνα σματα και προντα πνευματικς ιδιοκτησας τρτων ανγεται στη δικ τους σφαρα ευθνης και ουδλως χει να κνει με το Δικτυακ τπο του Ιδρματος.

Περιορισμς ευθνης

Το δρυμα, χωρς να εγγυται και συνεπς να ευθνεται, καταβλλει τη μγιστη δυνατ προσπθεια, στε οι πληροφορες και το σνολο του περιεχομνου να διπονται απ τη μγιστη ακρβεια, σαφνεια, χρονικ εγγτητα, πληρτητα, ορθτητα και διαθεσιμτητα.

Το δρυμα δεν ευθνεται σε καμα περπτωση για τυχν ειδικς, μμεσες, συνακλουθες περιστασιακς, θετικς αποθετικς ζημες που προκψουν απ οποιουδποτε εδους χρση των πληροφοριν που περιχονται στο Δικτυακ του τπο.

Το δρυμα και οι τρτοι που συνεισφρουν υλικ στο Δικτυακ του τπο δεν φρουν καμα (δικαιοπρακτικ, αδικοπρακτικ, ποινικ) ευθνη για οιαδποτε μεση, μμεση, υλικ λη, θετικ αποθετικ λλη ζημα που σχετζεται απορρει απ τη χρση την αδυναμα χρσης του Δικτυακο αυτο τπου και απ τις πληροφορες και προτσεις που περιχονται σε αυτν.

Το δρυμα δεν εξασφαλζει οτε εγγυται τι οποιοδποτε πργραμμα πληροφορα στο Δικτυακ του τπο θα εναι ελεθερα απ ιος, οποιοδποτε λλο ηλεκτρονικ στοιχεο με καταστροφικς δυναττητες για το λειτουργικ σστημα του προσωπικο υπολογιστ του χρστη. Εναι αποκλειστικ ευθνη του κθε χρστη να απομονσει λογισμικ και αρχεο πληροφοριν (files), να εφαρμσει «αντι-μολυντικ» λογισμικ και με δικ του τρπο να διασφαλσει τι το λογισμικ που χρησιμοποιε, καθς και τα αρχεα πληροφοριν (files), αν μολυνθον δεν θα καταστρψουν τις πληροφορες το σστημ του.

Το δρυμα διατηρε το δικαωμα και την αποκλειστικ διακριτικ ευχρεια: (α) να πραγματοποισει προσθκες, βελτισεις /και τροποποισεις σε κθε πληροφορα /και υπηρεσα /και λογισμικ που παρχονται σε αυτν τον δικτυακ τπο, χωρς προειδοποηση, (β) να πασει την παροχ οποιασδποτε υπηρεσας /και λογισμικο και να απχει απ τη δημοσευση στο δικτυακ του τπο και να διαγρφει απ αυτν οποιαδποτε πληροφορα υλικ παρχεται τοποθετεται απ χρστη, σε οποιαδποτε χρονικ στιγμ χωρς προειδοποηση, κυρως αλλ χι αποκλειστικ για λγους λειτουργικτητας, ασφλειας λλους αναγκαους λγους, (γ) να χρησιμοποισει τις προτσεις πληροφορες που διατθενται απ χρστες με ποιο τρπο κρνει κατλληλο στα νμιμα πλασια χρσης (πως στην περπτωση προστασας προσωπικν δεδομνων).

Προσωπικ Δεδομνα

Για ορισμνες υπηρεσες του Ιδρματος προς τους χρστες του Δικτυακο του τπου απαιτεται η δλωση προσωπικν στοιχεων (πως νομα, διεθυνση, e-mail κλπ.), προκειμνου να ενεργοποιηθον να διεκπεραιωθον οι αντστοιχες υπηρεσες, για να διασφαλισθε η δυναττητα επικοινωνας με το χρστη, στε να ενημερνεται για νες πληροφορες, προντα και υπηρεσες του Ιδρματος, /και για λγους στατιστικος. Το δρυμα δεν διαθτει δημσια προσβσιμο κατλογο ηλεκτρονικν διευθνσεων των χρηστν του Δικτυακο του τπου.

Το δρυμα ενεργε σμφωνα με την ισχουσα εθνικ νομοθεσα (Ν.2472/1997 «περ προστασας προσωπικν δεδομνων», Ν.2774/1999 «περ προστασας δεδομνων προσωπικο χαρακτρα στον τηλεπικοινωνιακ τομα», τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000, το ρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και τις Οδηγες της Αρχς Προστασας Προσωπικν Δεδομνων) και το ευρωπακ δκαιο (οδηγες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ), πως εκστοτε ισχουν, και στοχεει στην καλτερη εφαρμογ της ορθς πρακτικς σε ,τι αφορ το Internet.

Τα προσωπικ στοιχεα τηρονται με ασφλεια για σο χρονικ διστημα ο χρστης εναι εγγεγραμμνος σε κποια υπηρεσα του Δικτυακο τπου και διαγρφονται μετ την με οποιοδποτε τρπο λξη της συναλλακτικς σχσης με το δρυμα. ταν πρκειται για στοιχεα ατμων που δεν χουν ακμα εγγραφε σε κποια υπηρεσα, αλλ χουν συμμετσχει κατ καιρος σε λλες on-line δραστηριτητες, τα στοιχεα τους διατηρονται για σο χρνο απαιτεται για τη διασφλιση της ορθς εκτλεσης της συγκεκριμνης δραστηριτητας.

Το δρυμα διαφυλσσει τον προσωπικ χαρακτρα των στοιχεων του χρστη, σμφωνα με το ανωτρω εθνικ και ευρωπακ δκαιο, και δεν τα γνωστοποιε σε τρτους (με εξαρεση που προβλπεται απ το Νμο και προς τις αρμδιες και μνο Αρχς).

Συνδσεις (links)

Το δρυμα δεν διαχειρζεται τους δικτυακος τπους τρτων στους οποους παραπμπει μσω συνδσμων (hyperlinks) διαφημιστικν banners, και δεν φρει ευθνη για το περιεχμεν τους.

Οι σνδεσμοι προς λλους δικτυακος τπους παρχονται για τη διευκλυνση των χρηστν του Δικτυακο τπου του Ιδρματος, χωρς αυτ να συνεπγεται α) τι το δρυμα ενστερνζεται αποδχεται το περιεχμενο τις υπηρεσες των εξωτερικν δικτυακν τπων, β) οποιαδποτε σχση του Ιδρματος με τους ιδιοκττες των εξωτερικν δικτυακν τπων , γ) εγγηση του Ιδρματος ως προς την προστασα των προσωπικν δεδομνων, τη διαθεσιμτητα, την ποιτητα, την πληρτητα την ορθτητα των πληροφοριν και των υπηρεσιν που περιχονται στους δικτυακος τπους τρτων, ως προς την ασφλεια απ μετδοση ιν, δ) ανληψη ευθνης του Ιδρματος, για τυχν κακ χρση των πληροφοριν που περιχονται στους εξωτερικος δικτυακος τπους. Συνεπς για οποιοδποτε πρβλημα παρουσιασθε κατ την επσκεψη/χρση των εξωτερικν δικτυακν τπων ο χρστης οφελει να απευθυνθε απευθεας στους αντστοιχους δικτυακος τπους και στους ιδιοκττες τους, οι οποοι φρουν τη σχετικ ευθνη.

Η νομοθεσα για την πνευματικ και βιομηχανικ ιδιοκτησα, τα σματα λλοι συναφες νμοι οποιασδποτε χρας προστατεουν τους δικτυακος τπους, στους οποους παραπμπει ο Δικτυακς τπος του Ιδρματος μσω συνδσμων. Η παραπομπ μσω συνδσμου απ τον παρντα προς λλους δικτυακος τπους, δεν αποκλεει την εφαρμογ των ανωτρω νμων απ τους ιδιοκττες των τελευταων, σε περπτωση παραβασς τους κατ τη χρση υλικο που περιχεται σε αυτος.

Χρση cookies

Στο Δικτυακ τπο του Ιδρματος δεν χρησιμοποιεται η τεχνολογα «cookies», οτε συλλγεται οιαδποτε προσωπικ πληροφορα των επισκεπτν, εκτς απ τις περιπτσεις εγγραφς του χρστη σε συγκεκριμνες υπηρεσες και σμφωνα με τους ανωτρω ρους.

Newsletters - Ενημερωτικ Δελτα

Τα newsletters τα οποα ο χρστης των υπηρεσιν του Δικτυακο τπου τυχν λαμβνει με την εγγραφ του στις λστες παραληπτν (mailing lists) αποτελον πνευματικ ιδιοκτησα του Ιδρματος και ως εκ τοτου προστατεονται απ της σχετικς διατξεις της ελληνικς νομοθεσας, των ευρωπακν και διεθνν συμβσεων. Το δρυμα διατηρε το δικαωμα μη εγγραφς κποιου προσπου στις λστες παραληπτν και της διαγραφς του απ αυτς.

Ηλεκτρονικ Εμπριο

Ο παρν Δικτυακς τπος www.kazantzakis-museum.gr παρχει στους χρστες του υπηρεσες ηλεκτρονικο εμπορου (e-shop) σμφωνα με τους ειδικτερους ρους που αυτ τσσει και μεριμνντας για την προστασα των προσωπικν στοιχεων που υποβλλουν για τη χρση των υπηρεσιν αυτν (βλπε ειδικος ρους χρσης στην αρχικ σελδα του ηλεκτρονικο πωλητηρου).

Αποζημωση

Ο χρστης του Δικτυακο τπου δηλνει ρητς και δεσμεεται δια της παροσας τι στην περπτωση που εγερθε κατ του Δικτυακο τπου του Ιδρματος οιαδποτε αγωγ, αξωση, λλη δικαστικ αξωση διοικητικ διαδικασα και πηγζει απ την παρβαση εκ μρους του χρστη οιασδποτε φσεως δικαιωμτων τρτων, υποχρεοται πως αφενς παρμβει στη δικαστικ διοικητικ διαδικασα και αφετρου αποζημισει πλρως το δρυμα, σε περπτωση κατ την οποα το τελευταο υποχρεωθε σε καταβολ αποζημωσης οιασδποτε λλης δαπνης.

Εφαρμοστο Δκαιο

Οι παρντες ροι Χρσης διπονται απ το Ελληνικ Δκαιο, απ τις ισχουσες σε αυτ νομοθετικς διατξεις της Ευρωπακς νωσης και απ τις Διεθνες Συνθκες και ερμηνεονται σμφωνα με τους καννες της καλς πστης, των συναλλακτικν ηθν και του κοινωνικο και οικονομικο σκοπο του δικαιματος. Σε περπτωση κατ την οποα ρος πρβλεψη των εν λγω ρων και Προποθσεων Χρσης θελε κριθε ως κυρος ακυρσιμος, ττοια ακυρτητα ακυρωσα δεν θα επηρεζει την ισχ των λοιπν ρων, οι δε συμβαλλμενοι θα καταβλουν κατ τις προαναφερθεσες αρχς κθε δυνατ προσπθεια στε να αντικατασταθον οι κυρες ακυρσιμες προβλψεις ροι, με λλους που να προσεγγζουν σο το δυνατ περισστερο το περιεχμενο των κυρων ακυρσιμων ρων προβλψεων.

Κθε διαφορ που θα προκψει μεταξ των συμβαλλομνων μερν σχετικ με την ερμηνεα εκτλεση των ρων και Προποθσεων Χρσης εξ αφορμς αυτν, θα επιλεται απ τα Δικαστρια Ηρακλεου.


-

Newsletters

| |