Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Σε αναγνώριση της προσφοράς και της σπουδαιότητας του έργου του Ιδρύματος, προς την κατεύθυνση της διάσωσης και διαφύλαξης του αρχειακού και μουσειακού υλικού που αφορά και συνδέεται με τη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη, της προβολής και διάχυσής του στο ευρύτερο κοινό, της ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων σε σχέση με το ιδιαίτερο λογοτεχνικό - πολιτιστικό απόθεμα και της περαιτέρω ενθάρρυνσης της επιστημονικής μελέτης επάνω στο έργο του συγγραφέα, εγκρίθηκε από την Πολιτεία και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. Κ.τ.Π. (Μέτρο 1.3, Πρόσκληση 65) το έργο «Ψηφιοποίηση, Ανάδειξη και Αξιοποίηση των Πολιτιστικών Τεκμηρίων και Συλλογών του Μουσείου Νίκου Καζαντζάκη». Το έργο, προϋπολογισμού 500.000 ευρώ, συγχρηματοδοτήθηκε κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και κατά 25% από εθνικούς πόρους.

Στόχοι του έργου αποτέλεσαν:

  • Η διάσωση και διατήρηση του αρχειακού υλικού,
  • Η ανάδειξη και δημοσιοποίηση ενός μεγάλου και άγνωστου μέχρι σήμερα τμήματος αυτού,
  • Η δημοσιοποίηση προς κάθε ενδιαφερόμενο (μαθητές, καθηγητές, σπουδαστές, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, μελετητές κ.ά.) του εν λόγω υλικού,
  • Η απλοποίηση των διαδικασιών πρόσβασης, κατανόησης και αφομοίωσης του λογοτεχνικού υλικού, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες.

Μέσα από τα πέντε υποέργα και συγκεκριμένα με την

  • προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού και δικτύωσης,
  • ψηφιοποίηση μέρους των Συλλογών (32.777 αντικείμενα),
  • επιστημονική τεκμηρίωση μέρους των Συλλογών (20.777 αντικείμενα),
  • ανάπτυξη δικτυακού τόπου (portal) και λογισμικών υποστήριξης,
  • δημιουργία εκπαιδευτικο-ψυχαγωγικής ηλεκτρονικής έκδοσης (dvd rom) με τίτλο «Η Ζωή και το Έργο του Νίκου Καζαντζάκη»,
το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη ανταποκρίθηκε απόλυτα στους στόχους που θέτει η Κοινωνία της Πληροφορίας στη σύγχρονη εποχή για διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος της χώρας αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, αλλά και την ανάδειξη και αξιοποίηση του πολιτιστικού υλικού, την ενημέρωση και τη δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας.
print
Like Us on Facebook