Βραβείο Καλής Πρακτικής

Το Μουσείο Καζαντζάκη υλοποίησε (2005-2007) το πρόγραμμα «Ψηφιοποίηση, ανάδειξη και αξιοποίηση των πολιτιστικών τεκμηρίων και συλλογών», προϋπολογισμού 500.000 ευρώ. Με το έργο αυτό ψηφιοποιήθηκαν 33.000 και τεκμηριώθηκαν 22.000 αντικείμενα, δημιουργήθηκαν η ιστοσελίδα του Μουσείου και το DVD Rom για τη ζωή και το έργο του συγγραφέα.

Το Μουσείο έχοντας εκπληρώσει τα κριτήρια ορθής διαχείρισης και πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, εντάχθηκε (2008) στην πρόσκληση αριστείας της Ε.Υ.Δ. για συνέχιση της ψηφιοποίησης, τεκμηρίωσης και ανάδειξης των Συλλογών, με το επιπλέον ποσό των 150.000 ευρώ. Στη φάση αυτή συμμετείχαν 61, από τους αρχικούς 140, φορείς πολιτισμού, οι οποίοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα έργα και έλαβαν το βραβείο Αριστείας. Το Μουσείο Καζαντζάκη τιμήθηκε επιπροσθέτως, μαζί με άλλους φορείς, με τη διάκριση της Βέλτιστης Πρακτικής, αφού συγκέντρωσε υψηλή βαθμολογία ως προς τη μεθοδολογία και την ποιότητα στην ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη των Συλλογών του.

print
Like Us on Facebook