ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοικτή Δημοπρασία

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανοικτή Δημοπρασία

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ε.Π. «Πολιτισμός» (συγχρηματοδότηση κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους)

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 9 Σεπτεμβρίου 2008 ΩΡΑ: 10:00 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Γραφεία Μουσείου Καζαντζάκη, Δημοτικό Διαμέρισμα Μυρτιάς Δήμου «Νίκος Καζαντζάκης»

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανακαίνιση κτιρίου Μόνιμης Έκθεσης και αναβάθμιση υλικοτεχνικής υποδομής κτιρίου Διοίκησης

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: 923.777,00 €

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: 75 ημερολογιακές ημέρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: κα Βαρβάρα Τσάκα, τηλ.: 2810-741689, φαξ: 2810-742232, e-mail: info@kazantzakis-museum.gr

Για να κατεβάσετε τα Τεύχη Δημοπράτησης πατήστε εδώ.

Για να κατεβάσετε τα Σχέδια Ανακαίνισης πατήστε εδώ.