Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για την πράξη με τίτλο «Η επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον»

Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου «Η επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον» της Πράξης με τίτλο «Η επιστολογραφία του Νίκου Καζαντζάκη σε νέο ψηφιακό περιβάλλον» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5050935 (ΑΔΑΜ: 23PROC012100805 ), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 271.814,20 €  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ( 219.205,00 € + ΦΠΑ 24% 52.609,20 €).

Φορέας χρηματοδότησης είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ, Κωδ. ΣΑΕΠ-002/1 από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ενάριθμος Κωδικός Πράξης Κ.Α. 2020ΕΠ00210059) και από πόρους από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.). Η Πράξη έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020», με βάση την υπ’ αριθ. πρωτ. 4204/09.09.2020 Απόφαση της Περιφέρειας Κρήτης και έχει λάβει κωδικό MIS 5050935.

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης σε αρχείο pdf εδώ

Κατεβάστε το Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης σε αρχείο pdf εδώ