Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου «Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. (Εκδοχές πρόσληψης στη Διδασκαλία και στην Έρευνα)», καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο, μετά από κρίση, μέχρι την: 31 Ιανουαρίου 2017 (νέα ημερομηνία λήξης υποβολής).

2η Ανακοίνωση - Νέα ημερομηνία λήξης υποβολής εργασιών

Η Οργανωτική Επιτροπή του Διεθνούς Συνεδρίου «Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην εκπαίδευση στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. (Εκδοχές πρόσληψης στη Διδασκαλία και στην Έρευνα)», που θα πραγματοποιηθεί 20-22 Οκτωβρίου 2017, σε χώρους του Δήμου Ηρακλείου (Βασιλική του Αγίου Μάρκου-Πολιτιστικό κέντρο), υπό την αιγίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εργασίες  για συμμετοχή στο συνέδριο, μετά από κρίση, μέχρι την: 31 Ιανουαρίου 2017 (νέα ημερομηνία λήξης υποβολής).

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του συνεδρίου: https://sites.google.com/site/diethnessynedrionkazantzaki/home

και επικοινωνία στο e-mail: synedrionk@gmail.com

Υπενθυμίζομε την πρώτη εγκύκλιο της Ο.Ε, όπου: οι θεματικοί άξονες του συνεδρίου, η ηλεκτρονική φόρμα υποβολής των προτάσεων ανακοινώσεων, με τη νέα ημερομηνία λήξης υποβολής και συμπληρωματικά στοιχεία στον τρόπο υποβολής, κυρίως, των προτάσεων ανακοινώσεων με μορφή εργαστηρίου.

ΠΡΩΤΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Η Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, σε συνεργασία με το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη, τις Εκδόσεις Καζαντζάκη, το «Εργαστήριο για τη μελέτη της Λογοτεχνίας στην Εκπαίδευση» του Παιδαγωγικού Τμήματος της Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, την Περιφέρεια Κρήτης, τον Δήμο Ηρακλείου και την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

"Η Θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. (Εκδοχές πρόσληψης στη Διδασκαλία και στην Έρευνα)".

Η πρόεδρος και τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής, που συγκροτήθηκε από τους εκπροσώπους των συνεργαζομένων φορέων, έχουν την τιμή να απευθύνουν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο προαναφερόμενο Συνέδριο.

Οι εργασίες του θα πραγματοποιηθούν στην πόλη του Ηρακλείου από την 20ή έως και την 22α Οκτωβρίου 2017.

Σκοπός του Συνεδρίου είναι να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 

Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη διαφόρων εκδοχών πρόσληψης του συγγραφέα στη διδασκαλία και στην έρευνα, η εξαγωγή συμπερασμάτων από τη σύγκριση-συσχετισμό της κατάστασης στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και η προώθηση δημιουργικού διαλόγου σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή αξιοποίηση του έργου του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση.

Ως θεματικοί  άξονες του συνεδρίου προτείνονται:

1. Νίκος Καζαντζάκης: Λογοτέχνης και παιδαγωγός

-    Απόψεις του Νίκου Καζαντζάκη για την εκπαίδευση.

-    Τα Αναγνωστικά του δημοτικού σχολείου και ο Εκπαιδευτικός Όμιλος.

-    Οι μεταφράσεις των Ομηρικών επών από τους Κακριδή-Καζαντζάκη.

-    Το συγγραφικό έργο του Νίκου Καζαντζάκη για παιδιά και εφήβους και οι μεταφράσεις του σε κλασικούς συγγραφείς της παιδικής και εφηβικής λογοτεχνίας

-    Μορφωτική και παιδαγωγική αξία του έργου του Νίκου Καζαντζάκη στη σύγχρονη  εποχή.

2. Η παρουσία του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, στην Ελλάδα. Θεωρία και πράξη.

Α. Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

-    Η πρόσληψη του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση:το παρόν και το μέλλον.

-    Η παρουσία του Νίκου Καζαντζάκη στα σχολικά βιβλία. Δυνατότητες για περαιτέρω δράσεις.

-    Διδακτική προσέγγιση των καζαντζακικών κειμένων (παραδείγματα, μαρτυρίες δασκάλων, καθηγητών, μαθητών).

-    Διαθεματική, διεπιστημονική και διαπολιτισμική αξιοποίηση των   καζαντζακικών κειμένων στην εκπαίδευση.

-    Διασχολικά δίκτυα συνεργασίας ή δίκτυα συνέργειας με τοπικούς, πανελλήνιους ή διεθνείς φορείς: πρωτοβουλίες, δράσεις, αποτελεσματικότητα.

-    Ο Νίκος Καζαντζάκης ως πηγή έμπνευσης και δημιουργίας.

Β. Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Πανεπιστημιακά Ιδρύματα - Πανεπιστημιακή Έρευνα.

-    Ο Νίκος Καζαντζάκης στα Προγράμματα Σπουδών και στην Έρευνα των Φιλοσοφικών και Παιδαγωγικών Σχολών.

-    Διεπιστημονικές/διαπολιτισμικές προσεγγίσεις στην Έρευνα σε σχέση με τον Νίκο Καζαντζάκη.

Γ. Παράγοντες που διαμόρφωσαν τη θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση.

3. Η θέση του Νίκου Καζαντζάκη στα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών: Θεωρία και πράξη.

-    Αμιγή ελληνικά σχολεία.

-    Ξένα σχολεία.

-    Πανεπιστημιακά ιδρύματα.

 4. Ο Νίκος Καζαντζάκης  στη μη τυπική και στην άτυπη εκπαίδευση.

(Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, Μουσεία, Εκδόσεις Καζαντζάκη, Διεθνής Εταιρεία Φίλων Νίκου Καζαντζάκη, άλλοι φορείς).

Το συνέδριο εστιάζει στις προαναφερόμενες θεματικές ενότητες, χωρίς να αποκλείονται και όσες άλλες απορρέουν από το γενικό τίτλο του.

Το Συνέδριο απευθύνεται σε:

-    Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

-    Στελέχη της εκπαίδευσης.

-    Επιστήμονες, ερευνητές με ενδιαφέρον για τη θεματική του συνεδρίου.

-    Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων.

-    Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

-    Φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της εκπαίδευσης.

Στο Συνέδριο θα περιληφθούν:

-    Κεντρικές εισηγήσεις

-    Προφορικές Ανακοινώσεις και Αναρτημένες Ανακοινώσεις/Posters.

-    Εργαστήρια.

-    Παρουσιάσεις έργων και δράσεων, εμπνευσμένων από το έργο και τη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη.       

 Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στο Συνέδριο καλούνται να υποβάλουν περίληψη 200-300 λέξεων της προτεινόμενης ανακοίνωσής τους στην ηλεκτρονική φόρμα https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScxyezvYK98EtZJKQ5wwwj07LMv0rfUMn3EH_pdUxrTcmEXAQ/viewform  έως την 31η Ιανουαρίου 2017. Οι προτάσεις μπορεί να είναι προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώσεις, που αφορούν σε θεωρητικές ή ερευνητικές προσεγγίσεις και πρακτικές εφαρμογές, στο πλαίσιο των θεματικών ενοτήτων του συνεδρίου. Επίσης, μπορούν να κατατεθούν προτάσεις ανακοινώσεων, οι οποίες θα λάβουν τη μορφή Εργαστηρίου (Workshop) με βιωματικό χαρακτήρα και οι οποίες θα περιλαμβάνουν γενική περίληψη 200-300 λέξεων.

Στην περίληψη (προφορικών ανακοινώσεων και εργαστηρίων) θα πρέπει να αναφέρονται τα κύρια σημεία του πλήρους κειμένου, που θα απαντούν στους θεματικούς άξονες, ο σκοπός, η μεθοδολογία, το ερευνητικό πλαίσιο και να επισημαίνονται στοιχεία πρωτοτυπίας.

Οι συγγραφείς δεσμεύονται, με την υποβολή μιας πρότασης ανακοίνωσης, ότι δεν  την έχουν δημοσιεύσει ή υποβάλει προς δημοσίευση αυτούσια ή παραλλαγμένη αλλού.

Η αποδοχή ή μη αποδοχή των προτάσεων ανακοινώσεων, βάσει ανώνυμης επιστημονικής κρίσης, θα γνωστοποιηθεί στους ενδιαφερομένους ως την 10η Απριλίου 2017.

Δεκτές θα γίνουν και ανακοινώσεις (προφορικές ή εργαστήρια) με συμμετοχή έως τριών εισηγητών.

Η διάρκεια των προφορικών ανακοινώσεων προσδιορίζεται στα δεκαπέντε (15΄)  λεπτά και των εργαστηρίων στα 90΄.

Τα πρακτικά του Συνεδρίου θα εκδοθούν σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book).

Πληροφορίες περαιτέρω και λεπτομέρειες θα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου: https://sites.google.com/site/diethnessynedrionkazantzaki/home.

Επικοινωνία: τηλέφωνα: 2810 236552, 6976134161

E-mail: synedrionk@gmail.com

Ηράκλειο, 20 Δεκεμβρίου 2016

Για την Οργανωτική Επιτροπή

H Πρόεδρος: Κανάκη Σοφία, Φιλόλογος, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής της Δ.Ε.Φ.Ν.Κ.

Η Γενική Γραμματέας: Τσάκα Βαρβάρα, Διευθύντρια, του Μουσείου Καζαντζάκη