Το Μουσείο Νίκου Καζαντζάκη προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διεθνή διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την υλοποίηση του έργου ««Ο Νίκος Καζαντζάκης αλλιώς: Ψηφιακές Πολιτιστικές διαδρομές εντός και εκτός του ομώνυμου Μουσείου» της Πράξης με τίτλο «Ο Νίκος Καζαντζάκης αλλιώς: Ψηφιακές Πολιτιστικές διαδρομές εντός και εκτός του ομώνυμου Μουσείου»» ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣ: 5093206 (ΑΔΑΜ: 22PROC011659574), συνολικής εκτιμώμενης αξίας 402.088,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (324.265,16 € + ΦΠΑ 24% 77.823,64 €)..

Φορέας  χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδ. ΣΑ Ε1191) Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. Έργου 2022ΣΕ11910045). Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 1 της Πράξης: «Ο Νίκος Καζαντζάκης αλλιώς: Ψηφιακές Πολιτιστικές διαδρομές εντός και εκτός του ομώνυμου Μουσείου» η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 3120/2.6.2022 και έχει λάβει κωδικό MIS 5093206.

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης σε αρχείο pdf εδώ

Κατεβάστε το Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης σε αρχείο pdf  εδώ

Κατεβάστε το υλικό για το Demo (Παραδοτέο 4) σε αρχεία jpg εδώ